Poplatky

POPLATKY v MŠ

1.Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ)

     v zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 13.3.2021:

♦ 20,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole

Na základe zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prijatej uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 565 dňa 8.februára 2021, sa mení s platnosťou od 1.apríla 2021 výška príspevku na jednotnú sumu 20,00 € pre všetky deti.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky   v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní   z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
 • V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Úhrada príspevkov:

 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet školy: IBAN: SK94 5600 0000 0004 97967005 trvalým príkazom vo vašej banke

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

V zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 8.10.2011 je príspevok na stravu: desiata, obed, olovrant_SPOLU: 1,45 € na 1 deň

   Diétne stravovanie: desiata, obed, olovrant_SPOLU: 1,75 € na 1 deň

 • uhrádza sa do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet ŠJ: IBAN: SK98 5600 0000 0004 9796 4023
 • trvalým príkazom vo vašej banke

 

3. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 7 € mesačne
 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet RZ: IBAN: SK48 0200 0000 0034 0330 3253
 • trvalým príkazom vo vašej banke
 
 
JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

1. PRÍSPEVOK ZRŠ: 10 € za dieťa / na rok

 • uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, pohostenie na Karneval, Deň detí, divadelné predstavenie a pod.

2. TRIEDNY FOND: podľa dohody konkrétnej triedy na prvom rodičovskom združení

 • uhrádzajú sa potreby konkrétnej triedy po konzultácii s rodičmi

Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľkám.

3. POISTENIE: 1,50 € za dieťa / na rok/ KOOPERATÍVA

 • vzťahuje sa na stratu vecí detí z MŠ do 66,00 €, úrazy, vrátane poistného na výlety
 • v prípade straty vecí je potrebné túto skutočnosť čo najskôr nahlásiť triednej učiteľke.

Poistenie je potrebné uhradiť triednym učiteľkám do 10. októbra