Poplatky

 

Platby v materskej škole
PRAVIDELNÉ MESAČNÉ POPLATKY:
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (ŠKOLNÉ):
v zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 13.7.2012:
 • 15,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole
 • 50,00 € mesačne za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Úhrada príspevkov:

 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet školy: IBAN: SK94 5600 0000 0004 9796 7005
 • trvalým príkazom vo vašej banke
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

V zmysle VZN mesta Košice č. 103, jeho zmeny a doplnku účinného od 8.10.2011 je príspevok na stravu: desiata 0,28 €, obed 0,68 €, olovrant 0,23 € SPOLU: 1,19 € na 1 deň

   Diétne stravovanie: desiata: 0,34 €, obed: 0,82 €, olovrant: 0,28 € SPOLU: 1,44 € na 1 deň

 • uhrádza sa do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet ŠJ: IBAN: SK98 5600 0000 0004 9796 4023
 • trvalým príkazom vo vašej banke
3. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK: 5 € mesačne
 • uhrádza sa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
 • možnosti úhrady:
 • poštovou poukážkou
 • prevodom na účet RZ: IBAN: SK48 0200 0000 0034 0330 3253
 • trvalým príkazom vo vašej banke
JEDNORÁZOVÉ POPLATKY:

1. PRÍSPEVOK ZRŠ: 10 € za dieťa / na rok

 • uhrádzajú sa z neho balíčky na Mikuláša, pohostenie na Karneval, Deň detí, divadelné predstavenie a pod.

2. TRIEDNY FOND: podľa dohody konkrétnej triedy na prvom rodičovskom združení

 • uhrádzajú sa potreby konkrétnej triedy po konzultácii s rodičmi

Príspevky je potrebné odovzdať triednym učiteľkám.

3. POISTENIE: 1,15 € za dieťa / na rok

 • vzťahuje sa na stratu vecí detí z MŠ do 66,00 €
 • v prípade straty vecí je potrebné túto skutočnosť čo najskôr nahlásiť triednej učiteľke.

Poistenie je potrebné uhradiť triednym učiteľkám do 10. októbra