Oznamy

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

Riaditeľstvo Materskej školy Šafárikova trieda 4, Košice oznamuje zákonným zástupcom, že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa podávajú u riaditeľky školy nasledovne:

Utorok:   02.05.2017od 07.00 – 12.00 hod.
Streda:      03.05.2017od 12.00 – 17.00 hod.
Štvrtok:    04.05.2017od 08.00  – 12.00 hod.

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

  • na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

Prednostne prijímanie detí:                  

  • na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie (celiakia – bezlepková diéta, šetriaca diéta – pancreas, diabetes melitus) na základe písomného posúdenia odborného lekára.

                                                                                                                              PaedDr. Nicoll Pauerová

                                                                                                                               riaditeľka školy

2%

Staňte sa aj Vy milí rodičia, známi i neznámi hrdinskými darcami 2% z Vašich daní a pomôžte našej materskej škole zveľadiť ju pre vaše deti a ak môžete, povedzte a podajte to ďalej. Tlačivo si môžete stiahnuť aj na tejto stránke v TLAČIVÁ.

Vopred ďakujem za Vašu pomoc

kolektív MŠ