Oznamy

Zelená otvorená školám Zelena-otvorena-skolam.pdf


 

POZOR ZMENA

Dňa 15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.  Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. 

VZN č. 237 nadobúda platnosť od 1.1.2023.

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (zákonné školné) sa mení zo súčasných 20€ na 40€. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6 ročné deti), tento poplatok neplatia.
  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v materskej škole mení z 1,45 € na 2,30 € (desiata 0,55 €, obed 1,30 €, olovrant 0,45 €).
  • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 5€.

Režijné náklady – príspevok, musí rodič zaplatiť aj keď dieťa navštívi MŠ len jeden deň v mesiaci.

vzn237.pdf

 

 

Predstavujeme Vám výučbový program Alfík pre materské školy, sprístupnený aj pre rodičov detí

Úlohy v Alfíkovi môžu deti riešiť pomocou PC alebo tabletu v MŠ ale aj doma s rodičmi.

Pri prihlasovaní zadajte kód školy: mssafarikova

Ak sa zaregistruje dieťa (rodič), bude mať k dispozícii celú históriu svojich riešení.

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/ALFIK.jpg

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/alfik-1.jpg

http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2022/12/20221226_133754.jpg

Prístup do databázy testov na stránke www.alfik.sk je platný do 19.12.2023.

Materská škola, Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice

Zmeny v prevádzkovom poriadku v čase krízovej situácie koronavírusu.

A) Druh zariadenia

Materská škola

Prevádzka je v pracovných dňoch v čase od 6:30 do 16:30 hod. t.j. maximálne deväť hodín denne s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine. 

Deti navštevujúce MŠ sú rozdelené na skupiny, v ktorých môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí, ani učiteliek medzi jednotlivými skupinami. V prípade výrazných nízkych počtov detí nastane zmena skupiny – vždy k pondelku nasledujúceho týždňa po dosiahnutí nízkeho počtu detí (skupiny sa môžu spojiť).

B) Organizácia prevádzky zariadenia

Prevádzka MŠ je plynulá, vrátane prevádzky počas mesiacov júl a august, t.j. do konca školského roku 2019/2020, nakoľko zriaďovateľ rozhodol o otvorení MŠ

1. Organizácia režimu dňa

Činnosti vedúce k výchove a vzdelávaniu

Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

Deti v celej MŠ sa schádzajú vo svojich triedach od 6:30 hod. a odchádzajú domov zo svojich tried do 16:30 hod. Z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v MŠ deti prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Môže to byť aj súrodenec starší ako 10 rokov.

Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúca osoba a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy nesmie presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba,aj dieťa sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp.     v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa z MŠ.

Všetky osoby vstupujúce do priestorov MŠ sú povinné vykonať dezinfekciu rúk  dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri hlavných vchodoch.

Dieťa pri prijatí a vchádzaní do triedy si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom pedagogického zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Ranný filter

Ranný zdravotný filter vykonáva pedagogický zamestnanec v danej skupine pri preberaní dieťaťa od rodiča. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Meranie teploty bezdotykovým teplomerom sa uskutočňuje ráno po príchode dieťaťa do šatne danej triedy.

Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje denne Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Organizácia v šatni

Dieťa do šatne sprevádza jeden zákonný zástupca.

Do šatne vstupujú najviac dvaja zákonní zástupcovia  so svojimi deťmi, ostatní čakajúci na chodbe dodržujú dvojmetrové odstupy. Maximálny čas strávený v šatni na jedného rodiča a jeho dieťaťa je 10 minút.

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.

Organizácia v zariadení pre osobnú hygienu

Umyvárne sú vybavené mydlom v dávkovačoch, jednorazovými papierovými utierkami v zásobníkoch. Textilné uteráky môžu používať deti. Výmena je 2x do týždňa (streda, piatok).  Poháre, zubné kefky a zubné pasty sa nepoužívajú.

Organizácia v spálni

Na odpočinok detí sa v prípade potreby používajú aj dostatočne vetrané a dezinfikované priestory herní.

2. Zabezpečenie čistoty a údržby jednotlivých priestorov

Frekvencia upratovania

Priestory materskej školy a hygienické zariadenia priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri- dezinfikujú sa najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

Osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia – dezinfikujú sa najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.

3. Skladovanie posteľnej bielizne a manipulácie s ňou vrátane frekvencie jej výmeny

Výmena pyžama sa uskutočňuje 1x do týždňa a posteľnej bielizne 1x do mesiaca bežným spôsobom.

Výmena textilných uterákov sa uskutočňuje 2x týždenne (streda, piatok).

4. Zneškodňovanie tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadkových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

Odpadkové koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (odstránenie vrchného uzáveru koša).

C)Opatrenia pri podozrení na COVID-19

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je umiestnené  do samostatnej miestnosti a okamžite sú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku  materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

Zmeny sú účinné od 1.6.2020 po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.

Zelena-otvorena-skolam.pdf