Oznamy

Zápis do materskej školy na školský rok 2024/2025

 Riaditeľka Materskej školy, Šafárikova trieda 4 oznamuje termín a podmienky prijímania  detí do materskej školy na školský rok 2024/2025.

 

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Pri zápise rodič donesie rodný list  dieťaťa k nahliadnutiu.

Termín zápisu:

štvrtok       02.05.2024

od 07.00 – 12.00 hod.

piatok         03.05.2024

od 14.00 – 17.00 hod.

pondelok   06.05.2024

od 09.00 – 11.00 hod.

Miesto zápisu: riaditeľňa školy 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie  predprimárneho vzdelávania povinné – dieťa, ktoré do 31.augusta 2024(vrátane) dosiahne päť rokov veku,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú,
  • do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2022.

 

Termín, miesto a čas zápisu budú zverejnené na budove materskej školy od 01.03.2024

PaedDr. Nicoll Pauerová
riaditeľka materskej školy

 

 

POZOR ZMENA

dňa 16.12.2023 bola schválená zmena VZN č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice.

Zmenu a pôvodné VZN nájdete na: VZN: 237. O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)

 

VZN č. 237 nadobúda platnosť od 1.1.2023.

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (zákonné školné) sa mení zo súčasných 40€ na 50€. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (5-6 ročné deti), tento poplatok neplatia.
  • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl vo výške 8€.

 

Režijné náklady – príspevok, musí rodič zaplatiť aj keď dieťa navštívi MŠ len jeden deň v mesiaci.

 

 


PRED
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991333.jpg
PO
http://safarikovake.sk/wp-content/uploads/2023/11/1700631991295.jpg
Zelená otvorená školám Zelena-otvorena-skolam.pdf


Zelena-otvorena-skolam.pdf

ZATVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Materskej školy, Šafárikova trieda 4 v Košiciach Vám týmto oznamuje, že na základe prudkého zvýšenia chorobnosti detí a po konzultácii s pracovníkmi odboru RÚVZ v Košiciach, bude materská škola zatvorená od 6.2.2024 do 9.2.2024.

Nástup do MŠ je v pondelok 12.2.2024.